در اين صفحه اطلاعاتي كه مورد سوال اكثر دانشجويان بوده و بارها از من سؤال شده آمده است. دسته‌بندي مطالب در ابتدا آمده است.
مطالب مربوط به نمره امتحان و درس خواندن طريقه محاسبه نمره امتحان
پيشنهادهايي براي چگونگي موثر درس خواندن
آمادگي و چگونگي درس خواندن براي آزمون كارشناسي ارشد
مطالب مربوط به پايان‌نامه، مقاله و اسلايد (power point) فصلهاي پايان‌نامه، مقاله و اسلايد (power point)
نكات مهم در پايان‌نامه و اسلايد
نمونه‌هاي پايان‌نامه و پاورپوينت موردقبول
مطالب مربوط به پروژه‌هاي صنعتي نكات نوشتن پروپوزال صنعتي
نكات مربوط به نوشتن گزارش صنعتي
مطالب مربوط به مقاله نكات كلي در مورد مقاله
طريقه جستجو (search)
طريقه نوشتن خلاصه مقاله
اجزاي مختلف يك مقاله كامل
نكات نوشتن مقاله و پذيرش آن
مطالب مربوط پروژه كارشناسي ارشد حداقل انتظار از دانشجوي ارشد
شرايط من براي دانشجويان كارشناسي ارشد
مراحل كار در پروژه كارشناسي ارشد
مطالب مربوط به رفتن خارج موارد نياز براي رفتن به خارج
مطالب مربوط به ارزيابي دانشگاه‌ها، اساتيد و دانشجويان تحصيلات تكميلي تئوري تشكيل دانشگاه
پارامترهاي رتبه‌بندي (ranking) دانشگاه‌ها
جدول تقريبي ارتقاء اساتيد و امتياز دانشجويان شركت كننده در آزمون دكتري در ايران (به طور تقريبي)

برگشت به فهرستطريقه محاسبه نمره امتحان:

بارم نمرات دروس كارشناسي ارشد

امتحان از 21 نمره محاسبه شده و در صفحه هر درس ميزان نمره هر بخش آمده است. نحوه ارزيابي بشرح زير ميباشد:

 • امتحان بين 60 تا 70 درصد نمره كه فقط پايان ترم از مباحث ارائه شده در كلاس گرفته خواهد شد.
 • فعاليتها و تمرينهاي كلاسي 15 درصد نمره
 • مابقي بين 30 تا 20 درصد براي انجام يك پروژه كه كار روي يك مقاله بشرح زير است:
  • 10%: جستجوي مقالات در يك موضوع و پيدا كردن 5 مقاله
  • 20%: نوشتن خلاصه براي هر يك از مقاله ها
  • 30%: انتخاب بك مقاله براي ادامه كار و شبيه‌سازي مقاله
  • 20%: ارائه گزارش از مقاله كار شده و مشخص نمودن موضوعاتي كه مي‌تواند به عنوان نوآوري به آن اضافه شود.
  • 20%: تهيه پاورپوينت از مقاله كار شده و ارائه آن در كلاس

به نكات زير دقت كنيد:

  • پروژه‌هاي كلاس بيشتر شبيه‌سازي سيستمهاي ساده به منظور آشنايي با نرم‌افزارها ميباشد.
  • تمرينهايي در كلاس جهت كمك به فهم مطالب درس گاهي ارائه خواهد شد.
  • گاهي آماده كردن بخشي از درس و ارائه آن در كلاس بجاي پروژه يا تمرين مدنظر قرار ميگيرد.
  • در صورتيكه دانشجو به مقاله كار شده يك ايده جديد اضافه كرده و آنرا پياده‌سازي، شبيه سازي و مقاله جديدي بنويسد كه قابل ارائه در كنفرانس يا ژورنال باشد (بنده آنرا تاييد كنم) 5 نمره به نمره نهايي دانشجو اضافه ميشود.
  • در مورد مقاله دقت شود روي مقاله فقط اسم من و دانشجو و (حداكثر استاد راهنما) آورده مي‌شود.
  • از آنجا كه براي چاپ مقاله كنفرانسي نياز به پول است، اسم من بايد اسم اول مقاله باشد. اگر خودتان مي‌خواهيد پولش را بدهيد اسم من را آخر بزنيد.
  • در صورتي كه دانشجو گزارش نهايي مقاله را ارئه ندهد نمره‌اي از مقاله دريافت نميكند چون مدركي براي اينكه معلوم شود كاري كرده وجود ندارد.
  • وقت تحويل هر يك از كارها در صفحه هر درس مي آيد. ولي از آنجاييكه مطابق قوانين آموزشي حداكثر دو ماه پس از امتحان پايان ترم بايد نمرات اعلام شود، لذا دانشجويان وقت اتمام پروژه و تحويل احتمالي مقاله را طوري تنطيم كنند كه بتوانند از امتياز آن استفاده كنند.
  • طريقه جستجو، نوشتن خلاصه، كار روي مقاله، نوشتن گزارش و ارائه در همين صفحه آمده است كه بايد رعايت شوند.
بارم نمرات دروس كارشناسي
 • امتحان كه به صورت زير است 18 نمره در درسهاي كارشناسي دارد:
  • 6 امتحان مي‌گيرم كه يكي از آنها پايان‌ترم است.
  • هر درس به 6 مبحث تقسيم مي‌گردد. اين مباحث در صفحه مربوط به هر درس آمده است.
  • امتحان اول يك سؤال از مبحث اول است. امتحان دوم يك سؤال از مبحث اول و يك سؤال از مبحث دوم است. امتحان سوم يك سؤال از مبحث دوم و يك سؤال از مبحث سوم است. امتحان چهارم يك سؤال از مبحث سوم و يك سؤال از مبحث چهارم است. امتحان پنجم يك سؤال از مبحث چهارم و يك سؤال از مبحث پنجم است. امتحان ششم يك سؤال از مبحث اول و يك سؤال از مبحث دوم و يك سؤال از مبحث سوم و يك سؤال از مبحث چهارم و يك سؤال از مبحث پنجم و يك سؤال از مبحث ششم است.
  • هر مبحث 3 نمره دارد. پس جمعا 18 نمره از امتحان داريم.
  • نمره مبحث يك، حداكثر نمره‌اي است كه در بين سه امتحان مبحث يك داده‌ايد. نمره مبحث دو، حداكثر نمره‌اي است كه در بين سه امتحان مبحث دو داده‌ايد. نمره مبحث سه، حداكثر نمره‌اي است كه در بين سه امتحان مبحث سه داده‌ايد. نمره مبحث چهار، حداكثر نمره‌اي است كه در بين سه امتحان مبحث چهار داده‌ايد. نمره مبحث پنج، حداكثر نمره‌اي است كه در بين دو امتحان مبحث پنج داده‌ايد. نمره مبحث شش نمره‌اي است كه در پايان ترم از امتحان ششم گرفته ايد.
  • طريقه نمره دادن بدين صورت است كه نمره هر مبحث در هر امتحان 50 نمره است و هر نمره شامل چند پرانتز است. پرانتز آخر مربوط به سؤالات پايان‌ترم است كه 6 نمره متناظر با 6 سؤال در آن قرار دارد. پرانتزهاي قبل از آن نمرات امتحانات كلاسها است. نمره اول مربوط به مباحث قديمي است و نمره دوم مربوط به مبحث جاري است. مثلا نمره
   (1: 10)+(2: 25+43)+(3: 30+21)+(4: 50+32)+(5: 10+23)+(6: 30+10+00+10+40+10)
   يعني اينكه اين شخص در امتحان اول، امتياز 10 نمره از 50 نمره براي سؤال اول گرفته است. در امتحان دوم، از جبراني امتحان قبلي، 25 را گرفته، از سؤال مربوط به مبحث جديد، 43 گرفته است. حال بين اين اعداد و اعداد پايان‌ترم مقايسه شده و در هر مبحث، حداكثر را حساب مي‌كنيم. فقط توجه شود كه نمره هر سؤال در پايان‌ترم از 50 حساب مي‌گردد. پس نمره نهائي اين شخص، 30 و 43 از سؤالات اول و دوم است. ضمنا از مباحث بعدي نمرات 50 و 32 و 40 و 10 گرفته است. حال هر كدام از اين نمرات به 100 تقسيم شده و در 3 ضرب مي‌گردد.
 • پروژه و تمرين 2 نمره:
  • ابتدا بگويم كه هدف از پروژه و تمرين آن است كه به يادگيري بهتر و مفهومي تر درس كمك كند. يعني اگر مجموعه‌اي درست شود كه نتواند در درس پيشرفتي ايجاد كند فايده ندارد.
  • موضوع پروژه بر حسب نوع درس يا بايد تا انتهاي جلسه چهارم درس مشخص گردد يا در طي درس به شما گفته خواهد شد.
  • گزارش نهايي پروژه يا در زمان مد نظر يا حداكثر يك هفته قبل از امتحان پايان‌ترم بايد كامل شده باشد و تحويل شده باشد.
  • مدت زمان صرف شده براي انجام پروژه معمولا حداقل 50 ساعت است (كسانيكه براي نمره مي‌خواهند پروژه انجام دهند بهتر است درس بخوانند تا پروژه انجام دهند).
  • نمره پروژه وقتي داده مي‌شود كه خروجي پروژه درست و كامل باشد.
  • عنوان پروژه و آنچه كه من لازم دارم حضوري صحبت مي‌گردد.
  • پس از انتخاب پروژه، حتما بايد در ليست، كنار شماره دانشجوئي، نام پروژه بيايد، در غير اينصورت پروژه به رسميت شناخته نمي‌شود.
 • فعاليت سر كلاس تا 1 نمره:
  • به فعاليتهاي كلاسي و نكاتي كه به خودم مربوط است ممكن است تا 1 نمره بدهم. اين نمره اضافه تر از 20 است و بصورت ارفاق است.
  • لطفا در پايان‌ترم نگوئيد چرا به فلان شخص نمره دادم و به شما ندادم. اين نمره به برداشت شخصي من از دانشجو و كارهاي جنبي كه به دانشجو مي‌دهم ربط دارد.
نكات مهم در مورد امتحانات
 • مرجع اصلي درس يك كتاب انگليسي و يا فارسي است كه در هر ترم معرفي مي‌گردد و در صفحه مربوط به هر درس آمده است.
 • در درسهاي ارشد كليه سؤالات مفهومي و داراي جوابهاي طولاني است. تقريبا شبيه انجام يك پروژه كوچك مي‌باشد. اگر سر كلاس حضور نداشته باشيد نمي‌توانيد سؤالات را حل كنيد. ضمنا امتحانات ممكن است كتاب باز باشد.
 • در درسهاي كارشناسي، هر سؤال 3 قسمت دارد. قسمت اول دقيقا شبيه مراجعي است كه در هر درس اعلام مي‌شود. اين قسمت 30% نمره را دارد. قسمت دوم در ادامه مسأله‌اي است كه عينا از مرجع انتخاب شده است. اين قسمت در مرجع وجود ندارد و 30% نمره را دارد. قسمت سوم يك سؤالي مفهومي از متن درس يا نكات گفته شده در سر كلاس است كه 40% نمره را در بر دارد. ضمنا مرجع سؤالات دروسي كه در آزمون كارشناسي ارشد مي‌آيد، سؤالات كارشناسي ارشد است.
 • استفاده از ماشين حساب ساده در امتحان مجاز است. ولي كسي اجازه استفاده از موبايل يا ماشين حساب شخص ديگري را ندارد.
 • هر گونه نظر شخصي، بي‌احترامي سر كلاس، بي‌احترامي خارج كلاس، تقلب سر جلسه، پرسيدن سؤالات سخت، برخورد و ... هيچگونه تأثيري در نمره ندارد.
 • هيچ نمره اضافي به كسي داده نخواهد شد مگر اينكه در ورقه بتوان كمي ارفاق كرد. يعني اينكه كسي نمره‌اي در آخر بخواهد، فقط مي‌تواند اعتراضي اينگونه داشته باشد كه فلان سؤال را به من كم نمره داده‌ايد. با بررسي معلوم مي‌گردد كه درست است يا نه. نمره هر سؤال در website وجود دارد. خواهشا نمره ديگري براي ارفاق نخواهيد. اينهمه وقت براي گرفتن امتحان و ... ‌ميگذارم كه در آخر ترم كسي از من نمره نخواهد.
 • لطفا از زنگ زدن و SMS زدن و Email و نوشتن نامه در زير برگه امتحاني براي گرفتن نمره اضافي خودداري كنيد(براي كارهاي ديگر به جز نمره هر وقت خواستيد زنگ يا SMS و يا ايميل بزنيد). دلايلي مانند ورودي بالا، فوت فاميل، ورودي قديم، يك ترم عقب افتادن، سخت‌گيري پدر يا مادر، كار كردن، متأهل بودن، اضافه شدن يك ترم، استرس موقع امتحان، تولد، عروسي، نامزدي، چند بار گرفتن يك درسي، چند بار حذف كردن درسي، فقط مشكل داشتن درسي، رفتن خارج، چند ترم مشروطي، ترم آخر بودن و ... دليلي بر نمره دادن نيست. ضمنا خواهشمندم از پدر و مادر و خواهر و دائي و ... نخواهيد كه به من زنگ بزنند و نمره بخواهند. در واقع هر گونه صحبت در مورد نمره، از قبيل نامه و Email و SMS و تلفن... منجر به كم شدن نمره خواهد شد. فقط در صورت داشتن اعتراض اين امر دقيقا انجام خواهد شد. كسانيكه با من درس مي‌گيرند اين را بدانند. اگر راضي نيستند لطفا با ديگران درس بگيرند. من در صورت درخواست نمره به صورتهاي Email و SMS و نوشتن نامه زير برگه و يا تلفن، از نمره شما كم مي‌كنم.
 • برای اعتراض به نمرات امتحانات كلاسي تماس نگیرید. یک Email به aa.ghadimi@gmail.com بزنید. عنوان Email بصورت "student claim" باشد. متن Email به صورت "شماره دانشجوئی-نام و نام خانوادگی-درس-پايان‌ترم و يا شماره امتحان كلاسي-شماره سوال" بوده و ضمنا هیچ موضوعی در مورد دادن نمره اضافی مطرح نکنید، چون در اينصورت به اعتراض هم رسيدگي نخواهد شد و ايميل شما reject خواهد شد. ضمنا زمان اعتراض به نمره نهايي در صفحه هر درس مشخص خواهد شد و فقط در همان زمان دانشجويان محترم مراجعه فرمايند.


برگشت به فهرست


پشنهادهايي براي چگونگي مؤثردرس خواندن:

توضيحات جدول پائين:
 • بسته به مقطع و هدف دانشجو، از موارد اشاره شده در ستونهاي مختلف جدول زير مي‌تواند انتخاب نمايد.
 • منظور از كتابهاي متفرقه كتابهاي معرفي شده توسط استاد يا كتابهاي تست و تمرين و غيره مي باشد.
 • منظور از نرم افزار نرم افزارهاي تخصصي رشته ميباشد.
 • منظور از نوشتن كتاب و مقاله، انجام آن در درس كارشناسي ارشد يا از پروژه كارشناسي يا بصورت دلخواه پس از انجام يك تحقيق است.
 • اعداد نوشته شده در هر بخش، درصد موثر بودن مورد در هدف كلي است.
نوع دانشجويان خواندن جزوه خواندن كتاب متفرقه زبان انگليسي يادگيري نرم‌افزار مشاركت در انجام پروژه صنعتي كتاب و مقاله
دانشجوي كارشناسي كه فقط مي‌خواهد ليسانس بگيرد 100: نمره متوسط مي‌گيرند - - - - -
دانشجوي كارشناسي كه ميخواهد در آزمون ارشد قبول شود 30: نمره متوسط ميگيرد 50: به نمره كمك كرده و آمادگي براي ارشد خواهد داشت 10: در زبان تخصصي و در مقطع ارشد برايش مناسب خواهد بود 10: به فهم دروس كمك ميكند و در مقطع ارشد برايش مناسب خواهد شد - لازم نيست اما اگر انجام شود بشرط معدل بالا ميتواند از سهميه استفاده كرده و بدون كنكور وارد ارشد شود
دانشجوي كارشناسي كه ميخواهد وارد بازار كار شود 30: نمره متوسط ميگيرد 30: براي بالارفتن معدل و اطلاعات فني نياز دارد 5: فقط براي موقع استخدام مهم است و اگر خوب باشد موقعيتهاي كاري بهتري خواهد داشت 15: نرم افزارهاي تخصصي فهم دروس و آينده او مهم هستند 20: باعث كسب تجربه و راحت شدن ورود به بازار كار و پيشرفت سريعتر در كار مي‌شود -
دانشجوي ارشد كه مي‌خواهد فوق‌ليسانس بگيرد 40: براي معدل نمره لازم خواهند داشت - 10: براي نوشتن مقاله و خواندن مقاله نياز دارد 20: براي انجام پروژه‌هاي درسي نياز دارند - 30: براي دفاع نياز به مقاله دارد
دانشجوي ارشد كه ميخواهد در دكترا قبول شود 20: براي معدل نمره لازم خواهند داشت 20: به نمره كمك كرده و آمادگي براي مصاحبه و آزمون خواهد داشت 20: براي نوشتن مقاله و خواندن مقاله نياز دارد 10: براي انجام پروژه‌هاي درسي نياز دارند 10: امتيازي براي رقابت در مصاحبه محسوب ميشود 20: براي مصاحبه نياز است وگرنه شانس بسيار كم است
دانشجوي ارشد كه ميخواهد وارد بازار كار شود 20: براي معدل نمره لازم خواهند داشت 30: براي بالارفتن معدل و اطلاعات فني نياز دارد 10: براي نوشتن مقاله و خواندن مقاله نياز دارد 20: نرم افزارهاي تخصصي فهم دروس و آينده او مهم هستند 20: باعث كسب تجربه و راحت شدن ورود به بازار كار و پيشرفت سريعتر در كار مي‌شود 40
دانشجوياني كه مي‌خواهند خارج (با پول بروند) 50: معدل تأثير كمي دارد، معمولا بالاي 15 - 50: براي ورود به دانشگاهها و درس خواندن نياز دارند - - -
دانشجوياني كه مي‌خواهند خارج (بدون پول (با بورس) بروند) 20: نمره لازم دارند براي معدل/td> 20: به نمره كمك مي‌كند 30: براي گرفتن بورس و تحصيل در خارج نياز است 20: براي انجام پروژه‌ها نيازمندند - 10: براي كمك به معدل و گرفتن بورس از دانشگاه بهتر كمك مي كند

برگشت به فهرست


آمادگي و چگونگي درس خواندن براي آزمون كارشناسي ارشد:

روش خواندن براي آزمون:
 • ابتدا يك دور كليه سؤالات كارشناسي ارشد مربوط به درس را روخواني كنيد. دقت كنيد كه در دور اول ممكن است كمي سردرگم شويد، ولي با يك دور خواندن متوجه مي‌شويد كه سؤالات كليشه‌اي هستند و مباحث مهم را متوجه مي‌شويد.
 • از يكي از كتابهاي تست مانند پارسه يا پردازش يا پوران‌پژوهش يا قلم چي يا ... خلاصه درس را بخوانيد و خلاصه تهيه كنيد (يك جزوه استاندارد براي هر درس تهيه شود. تعريف جزوه استاندارد در جلوتر هست) و تست‌هاي كنكور مربوطه را بزنيد. هر بخشي كه مشكل داشتيد به كتاب درسي مربوطه مراجعه كنيد و فصل مربوطه را بطور كامل بخوانيد.
 • يك روش اشتباه كه دانشجويان استفاده مي‌كنند اين است كه ابتدا كتاب درسي مي‌خوانند و سپس تست كار مي‌كنند. اين موضوع دو مشكل دارد: اول نميد‌انيد كدام مبحث مهم است و ممكن است سر مبحثي كه در كنكور نمي‌آيد زمان زيادي بگذاريد. دوم اينكه ممكن است كتاب مربوطه يك مبحث مهم را نداشته باشد.
استفاده از جزوه استاد و يا جزوات متفرقه موجود در بازار به جاي جزوه استاندارد يا كتاب كامل: تعدادي از دانشجويان جزوه استاد را به جاي كتاب يا جزوه استاندارد استفاده مي‌كنند. در اين مورد به نكات زير توجه شود:
 • اساتيد به 3 دسته تقسيم مي‌شوند:
  1. درس دادن بلد نيستند، بخاطر مطالعه نكردن و يا خوصله نداشتن و ... اين اساتيد كار خاصي براي شما در راستاي قبولي شما در امتحان كارشناسي ارشد نمي‌كنند وجزوه‌هايشان اصلا به درد كنكور نمي‌خورد.
  2. مسائل بسيار زيادي را مطرح كرده و درس را بسيار وسيع مي‌گويند. اين اساتيد ممكن است كه شما را گمراه كنند، چون اصولا در امتحان كارشناسي ارشد يكسري مسائل كليشه‌اي و مباحث مشخصي مي‌آيد. جزوه اين اساتيد براي كنكور بدرد نمي‌خورد.
  3. اساس درسشان مسائل فوق است و سؤال هم از سؤالات كارشناسي ارشد مي‌دهند. اين اساتيد براي امتحان كارشناسي ارشد بسيار خوب هستند، ولي در اين راستا درس تا حدودي كليشه‌اي مي‌شود اما جزوه درسشان بدرد كنكور مي‌خورد.
تعدادي از دانشجويان جزوات در بازار كه داراي تعداد زيادي سؤال است را به جاي جزوات استاندارد يا كتابهاي كامل استفاده مي‌كنند. اين دسته به نكات زير توجه كنند:
 • درسها خيلي نكته دارند و برخي جزوات به همه نكات نپرداخته‌اند.
 • در بازار هم تعداد بسيار زيادي سوال وجود دارد كه به صورت تأليفي است و اصلا به درد كنكور نمي‌خورد.
مناسبترين جزوه، يادداشتهاي خود دانشجو بر اساس كتابهاي استاندارد اشاره شده است كه دانشجو به صورت خلاصه از مطالب مهم و آنهايي كه خودش بيشتر مشكل دارد تهيه نموده است.
كلاسهاي كنكور براي كارشناسي ارشد: تعدادي از دانشجويان بدون گذراندن مراجل بالا مي‌خواهند كه با كلاسهاي كنكور موفق شوند. در اين مورد به نكات زير توجه شود:
 • يكي از مشكلات هميشه اين كلاسها اين است كه مدرسان در اين كلاسها بسيار قوي هستند. از اينرو با درآمدن سؤالهاي سال جديد، به سرعت سؤالات را دسته‌بندي و فرموله كرده و مطالبي به صورت حفظي تحويل دانشجو مي‌دهند. دانشجويان با زدن تستهاي كارشناسي ارشد سالهاي قبل، احساس مي‌كنند كه درس را بلدند و تستها را مي‌‌توانند بزنند. در صورتيكه اين قدرت به طور كاذب از استاد آن درس به دانشجويان انتقال بافته است. لذا توجه كنيد كه شركت در كلاس مفيد است ولي حفظ كردن مطالب كمكي به شما نخواهد كرد.
 • سؤالات در سالهاي جديد در تعدادي از درسها به سمت مفهومي شدن مي‌رود. اين موضوع باعث مي‌گردد كه حفظ كردن درسها كمكي در حل مسائل نكند. جواب به سؤالات مفهومي بسته به اين است كه شما چه مقدار در مورد مسائل قبلي فكر كرده‌ايد. در واقع در اين بخش هر چه شما فكر بيشتري سر حل مسائل گذاشته‌ايد ارزش دارد نه تعداد مسأله‌اي كه حل كرده‌ايد.
اما اگر پس از خواندن كامل و فهم درس در اين كلاسها شركت كنيد كلاس با نظمي كه دارد باعث خواهد شد كه دانشجو بصورت كامل درس را يكبار ديگر مرور كرده و اشكالات احتمالي خود را برطرف كند. شركت در آزمونها نيز دانشجو را در تنظيم زمان و شبيه‌سازي فضاي امتحان كمك ميكند
جزوه استاندارد:
 • كاملا دسته‌بندي شده باشد.
 • خلاصه باشد، تقريبا براي هر درس 20 صفحه.
 • با دست خودتان نوشته شود.
 • در حل هر مسئله‌اي، بايد جزوه در كنار شما باشد و حل مسائل از روي آن صورت گيرد، در واقع اگر مسئله‌اي بدون استفاده از جزوه حل شود فايده ندارد.
 • بهترين حالت اين است كه زماني اين جزوه تهيه گردد كه درس را داريد.
 • در جزوه نبايد مسئله‌اي حل شده باشد، مگر اينكه مسئله‌اي خاص باشد كه در دسته‌بندي جزوه قرار ندارد.
نكات امتحان:
 • تمامي مسائل مربوط به كنكورهاي سالهاي قبل حتما حل گردد (با توجه به جزوه).
 • متوسط 40% در امتحان كارشناسي ارشد يعني قبولي در هر جائي كه دوست داريد. از آنجا كه براي هر تست 3 دقيقه است و احتياج 40% است، تقريبا براي هر تست كه بلد هستيد 7 دقيقه وقت است. اين زمان براي حل يك تست زمان خوبي است.

برگشت به فهرست


تئوري تشكيل دانشگاه:

پايين ترين سطح وظيفه دانشگاه تربيت نيروي كارشناس است كه در دوره هاي تا ليسانس انجام ميگيرد و در آن آموزش افراد براي ورود به صنعت يا جامعه در جهت انجام كارهاي روتين انجام مي‌گيرد. اما سطح بالاي وظيفه دانشگاه بدينصورت است كه:
 • صنعت مشكلاتي دارد كه افرادي كه در شركت و قسمتهاي تحقيقات كار مي‌كنند نمي‌توانند اين مشكلات را حل كنند، هم به لحاظ اطلاعاتي و هم به لحاظ هزينه.
 • لذا مكاني درست مي‌شود كه محققان در آن جمع مي‌شوند و آزمايشگاه‌ها شكل مي‌گيرد. نام اين مكان دانشگاه است.
 • صنعت پروژه‌ها را به دانشگاه واگذار ميكند. دانشگاه اين پروژه‌ها را به اساتيد مي‌دهد و درصدي از درآمد آنرا براي آمورش هزينه مي‌كند.
 • استاد براي انجام اين پروژه‌ها به دانشجويان دكتري و كارشناسي ارشد نياز دارد. پس اين دانشجويان جذب مي‌شود. عناوين پروژه تمامي اين دانشجويان قبل از جذب مشخص است.
 • تعدادي كارهاي سطح پائين‌تر وجود دارد كه براي آنها دانشجوي كارشناسي حذب مي‌گردد.
 • پروژه انجام مي‌گيرد. پول به دانشگاه و استاد و دانشجو مي‌رسد و صنعت به نتيجه‌اي كه مي‌خواهد مي‌رسد.
 • استاد در حين انجام پروژه براي انتقال اطلاعاتش سر كلاس مي‌رود و فقط توضيحات كلي مي‌دهد. زمان مهم است پس مطالب تكراري را خودش نمي‌گويد بلكه دانشجويان دكتري با كارشناسي ارشد مي‌گويند. اين دانشجويان براي گذران زندگي براي اينكار پول مي‌گيرند.
 • در راستاي انجام اين پروژه‌ها مقالات و ژورنالها و كتابها نوشته مي‌شود. اينكار توسط دانشجويان دكتري و كارشناسي ارشد انجام مي‌گيرد.

برگشت به فهرست


پارامترهاي درجه‌بندي دانشگاه‌ها:

پارامترهاي درجه‌بندي دانشگاه‌ها:
 • تعداد مقالات كنفرانسي و ژورنالهاي ISI و غير ISI.
 • تعداد كتابهاي چاپ شده.
 • تعداد پروژه‌هاي صنعتي انجام شده.
 • تعداد دانشجوياني كه در تحصيلات تكميلي قبول مي‌شوند.
 • تعداد اختراعات.
 • امكانات و تجهيزات موجود.
 • تعداد پروژه‌هاي پژوهشي بين المللي.

برگشت به فهرست


جدول فعاليتهاي لازم براي ارتقاء اساتيد و ارزيابي دانشجويان تحصيلات تكميلي شركت كننده در آزمون دكتري در ايران (به طور تقريبي):

جدول فعاليتهاي لازم براي ارتقاء اساتيد و ارزيابي دانشجويانتحصيلات تكميلي
  چند نكته در مورد جدول زير:
 • اين جدول براي 2 سري تهيه شده است. يكسري اساتيدي كه مي‌خواهند ارتقاء پيدا كنند. ستون ديگر براي دانشجويان كارشناسي ارشد كه مي‌خواهند در دوره دكتري شركت كنند، در قسمت مصاحبه اين امتيازات را حساب مي‌كنند.
 • امتياز و پولهاي مقالات براي اساتيد به شرطي است كه اسم استاد اول باشد و يا بعد از دانشجوي مربوطه و نام دانشگاه مربوطه پاي اسم استاد باشد.
 • در آزمون دكتري به شرطي كه يك ژورنال ISI داشته باشيد، به شرط بالا بودن معدل بدون امتحان دكتري وارد مرحله مصاحبه مي‌شويد.
عنوانميزان سختيزمان مورد نيازامتياز براي استادامتياز براي امتحان مصاحبه دكتريپول پرداختي توسط دانشگاه بعنوان تشويقي
پروژه با صنعت1001 سال710تا 80% از پول پروژه براي استاد
كتاب501 سال1015صفحه‌اي 15000 تومان
كنفرانس داخلي301 ماه0.5 (حداكثر 10 تا)2300.000 تومان خرج سفر، حداكثر يك سفر، هر سفر بيشتر يك ژورنال
كنفرانس خارجي52 ماه0.5 (حداكثر 10 تا)32.500.000 تومان خرج سفر، حداكثر يك سفر، هر سفر بيشتر يك ژورنال
ژورنال داخلي403 ماه3 (حداكثر 5 تا)5450.000 تومان
ژورنال خارجي154 ماه3 (حداكثر 5 تا)3450.000 تومان
ژورنال ISI سطح پائين807 ماه561.500.000 تومان
ژورنال ISI سطح بالا10010 ماه7101.500.000 تومان
اختراع با تأئيد سازمان پژوهشها1001 سال1015-

برگشت به فهرست


فصلهاي پايان‌نامه،مقاله يا اسلايد با تعداد صفحات دقيق:

ترتيب بخشها و فصلهاي پايان‌نامه هر پايان‌نامه بايد داراي قسمتهاي زير باشد. ضمنا منظور از صفحه در پروژه، صفحه 21 سانتيمتري و تك ستونه و با فونت 14 است و منظور از ستون در مقاله، صفحه 21 سانتيمتر و 2 ستونه و فونت 11 است. البته در ابتدا كه مقاله به صورت فارسي و تك ستونه نوشته مي‌شود، اين اعداد در 1.5 ضرب شوند. يعني هر يك ستون انگليسي معادل 1.5 صفحه فارسي است.

عنوان بخشچگونگي نوشتن و مطالب مورد نياز
پروژهمقالهDigestAbstractPower point
بسم اللهدر اين صفحه با سليقه دانشجو يك صفحه نام خدا قرار داده مي‌شود.1 صفحه---1 اسلايد
اطلاعات پايان‌نامهدر اين صفحه با فرمت تعيين شده يك صفحه حاوي نام پروژه، نام دانشجو. نام اساتيد راهنما و مشاور و ... زده مي‌شود.1 صفحه---1 اسلايد
سپاسگذاريدر اين صفحه معمولا از اساتيد راهنما، مشاور و داور و همكاران پروژه تقدير مي‌شودو با سليقه دانشجو نوشته مي‌شود.

به نكات زير توجه شود:
 • اين صفحه اختياري است.
 • سپاسگذاري در ارائه در آخرين اسلايد قرار داده مي‌شود.
 • سپاسگذاري در مقاله نيز در آخر و قبل از مراجع مي‌آيد.
1 صفحهيك پاراگرافنداردندارد1 اسلايد
چكيده(Abstract)اين بخش داراي 5 قسمت به شرح زير است:
 • کليت موضوع(پروژه: 1 خط، مقاله: 1 خط)
 • توضيح در مورد زمينه تخصصي. اين توضيح بايد به گونه‌اي باشد كه شامل نكات تخصصي بحثي كه در اين پاين‌نامه يا مقاله مي‌شود باشد.(پروژه: 1 خط، مقاله: 1 خط)
 • کارهائي که تا کنون انجام شده است.(پروژه: 3 خط، مقاله: 2 خط)
 • کاري که در اين مقاله انجام شده است.(پروژه: 6 خط، مقاله: 5 خط)
 • در انتها تعداد شبيه‌سازيها و case study هاي انتخاب شده را مي‌گوئيم.(پروژه: 2 خط، مقاله: 2 خط)
 • در انتها قدرت و قابليت انعططاف برنامه را مي‌گوئيم.(پروژه: 1 خط، مقاله: 2 خط)
به نكات زير توجه شود:
 • چكيده بايد به گونه‌اي باشد كه خواننده با خواندن آن موضوع را بفهمد.
 • كار انجام شده در پايان‌نامه نبايد با جملاتي مبهم در اين بخش بيايد. بلكه بايد شفاف و مشخص گفته شود.
 • نيازي به ارائه مقدمات و همچنين جزئيات شبيه سازي و يا فرمولاسيون مسئله نيست.
 • در اين قسمت نتايج گرفته شده بصورت كلي ارائه مي‌شود.
 • در اين قسمت مرجع داده نمي‌شود.
 • چكيده بايد به گونه‌اي نوشته شود كه شامل تمامي كلمات كليدي باشد.
1 صفحه0.5 ستون0.5 ستون0.5 ستون-
كلمات كليديبراي تعيين كلمات كليدي توجه شود كه كلماتي اننتخاب شود كه به رشته‌هاي ديگر ربطي ندارد و فقط تخصص مربوطه است. در غير اينصورت به داروان غير تخصصي مي‌دهند كه معمولا مقاله را رد مي‌كنند.5 كلمه5 كلمه5 كلمه5 كلمه-
فهرستفهرست مطالب-فهرست شكلها-فهرست جدولها بايد بصورت گويا شامل سه زير بخش از موضوعات ارائه شده باشد. لازم است فهرست با استفاده از امكانات نرم‌افزار Word تهيه شود.به مقدار مورد نياز----
فصل اول: مقدمه(Introduction)شامل قسمتهاي زير باشد:
 • تاريخچه: در مورد تاريخچه و اهميت تحقيق بر روي موضوع پروژه و تمامي تعاريف و پايه‌ها و تشريح سيستمهاي موجود توضيحات داده شود. كليه توضيحات پايه‌اي و تعاريف در اين بخش مي‌آيد. ضمنا مطالب كاملتر مي‌تواند به صورت ضميمه بيايد: (پروژه: 3 صفحه، مقاله: 0.5 ستون، ارائه: 2 اسلايد)
 • شرح مشكل: در اين قسمت بصورت كلي مشكلي كه قرار است به آن پرداخته شود مي‌آيد. اين بخش بدون هيچ گونه فرمول يا شكلي فقط خواننده را با فضاي كار و مشكل آشنا مي‌كند: (پروژه: 3 صفحه، مقاله: 0.5 ستون، ارائه: 2 اسلايد)
 • مرور كارهاي ديگران: كارهاي انجام شده در مقالات (ترجيحا ژورنالهاي IEEE و Elsevier) و كتابها و پايان نامه‌هاي داخلي و خارجي و همچنين صنعت مرور شود. مهمترين مسئله در اين بخش اين است كه هر مقاله‌اي كه معرفي مي‌شود روش كار آن و محدوديتهايي كه دارند و نكاتي كه در انها درنظر گرفته نشده و مبهم است بيان شود و بعبارتي نقد شوند. البته اين نقد در راستائي بايد باشد كه روش شما اين مشكلات را حل مي‌كند. در اين قسمت توضيحات به صورت فرمولي نمي‌آيد و فقط به صورت توضيحي مي‌آيد. در آخر اين قسمت بايد يك جدول مشتمل بر كارهاي انجام شده و مشكلات هر كدام بيايد. (پروژه: 10 تا 15 صفحه و براي هر مقاله 0.5 صفحه، مقاله: 1 ستون و براي هر مقاله 3 خط، ارائه: 3 اسلايد)
 • كار انجام شده در و نوآوري آن: در اين بخش كاري كه در اين پروژه انجام شده و احتمالاً يك يا چند تا از مشكلاتي كه در كارهاي قبلي گفته شد را برطرف مي‌كند تشريح شود و در آن دقيقاً گفته شود نو‌اوري اين كار نسبت به كارهاي قبلي چه بوده است.(پروژه: 2 صفحه، مقاله: 5 خط، ارائه: 1 اسلايد)
 • فصل بندي: در اين بخش فصل‌هاي مختلف پروژه و مطالبي كه در آنها ارائه شده معرفي مي‌شود.(پروژه: 1 صفحه، مقاله: 0 خط، ارائه: 1 اسلايد)
به نكات زير توجه شود:
 • رفرنسهاي بصورت [3-7] درست نيست. بيشتر از 2 رفرنس در يك نقطه بدرد نمي‌خورد.
 • در مقاله رفرنسهاي فارسي يا در حال چاپ آورده نشود و تا جاي ممكن از ژورنالهاي IEEE و Elsevier و از سال 2005 به بعد استفاده شود.
 • براي Digest و Abstract فقط كارهاي ديگران گفته مي‌شود.
15-20 صفحه1.5 ستون0.5 ستون0.5 ستون7 اسلايد
فصل دوم: فرمولاسيون و شرح دقيق مشكل(ّModel Formulation and Problem Statement)اين فصل تحت عنوان "شرح مشكل" و شامل قسمتهاي زير بايد باشد:
 • شرح تجهيزات موردنياز در سيستم مورد مطالعه و كليه فرمولهاي پايه‌اي در اين قسمت مي‌آيد. همچنين در اين قسمت روشهاي قبلي كه در مروري بر كارهاي ديگران آمده بود توضيحات كاملتري مي‌آيد. اينكار به تفكيك مقاله صورت نمي‌گيرد و به تفكيك روش انجام مي‌گيرد و روشها از ديد فرمولي بررسي مي‌گردد. ضمنا روشهاي هوش مصنوعي و ... كه در پايان‌نامه استفاده شده است نيز در اين قسمت مي‌آيد. اين قسمت در واقع آماده كردن ذهن خواننده براي درك مشكل موجود و فهميدن روش جديد است. دقت شود كه تعاريف اوليه در اين قسمت نمي‌آيد.(پروژه: 5 صفحه، مقاله: 0.5 ستون، ارائه: 2 اسلايد)
 • شرح مشكل با فرمولها، شكل يا فلوچارت: در اين قسمت دقيقا توضيح مي‌دهيد كه كارهاي ديگران چه مشكلي دارد. مي‌توانيد ار فرمول و شكل شبكه هم استفاده كنيد.(پروژه: 10 صفحه، مقاله: 1 ستون، ارائه: 3 اسلايد)
 • نتيجه‌گيري(پروژه: 0.5 صفحه، مقاله: ندارد، ارائه: ندارد)
20 صفحه2 ستون1 ستون1 ستون7 اسلايد
فصل سوم: روش جديد(New Method)اين فصل شامل قسمتهاي زير بايد باشد:
 • شرح مختصري از مشكل(پروژه: 0.5 صفحه، مقاله: 0 خط، ارائه: 1 اسلايد)
 • فرمولاسيون روش ارائه شده و شكل و دياگرامها جهت تفهيم روش حل. در اين قسمت يك فلوچارت از روند انجام كار وجود داشته باشد(پروژه: 5 صفحه، مقاله: 1 ستون، ارائه: 5 اسلايد)
 • شرح كامل چگونگي رفع محدوديتهاي و مشكلات قبلي(پروژه: 5 صفحه، مقاله: 1 ستون، ارائه: 4 اسلايد)
 • نحوه اجرائي شدن روش (پروژه: 3 صفحه، مقاله: 0.5 ستون، ارائه: 2 اسلايد)
 • نتيجه‌گيري(پروژه: 0.5 صفحه، مقاله: ندارد، ارائه: ندارد)
15 صفحه3 ستون2 ستون12 اسلايد
فصل چهارم: پياده‌سازي روش ارائه شده(simulation & Implementation)اين فصل شامل قسمتهاي زير بايد باشد:
 • برنامه‌هاي كامپيوتري و يا نرم افزارهاي مورد استفاده در اجراي روش(پروژه: 3 صفحه، مقاله: 0.5 ستون، ارائه: 1 اسلايد)
 • سيستم مورد شبيه‌سازي يا تست معرفي و پارامترهاي دقيق آن گفته و يا در پيوست آورده شود(پروژه: براي هر شبيه‌سازي 5 صفحه، مقاله: براي هر شبيه‌سازي 1 ستون، ارائه: 3 اسلايد)
 • نتيجه‌گيري(پروژه: 0.5 صفحه، مقاله: ندارد، ارائه: ندارد)
به نكات زير توجه شود:
 • معمولا 2 شبيه‌سازي كافي است. يكي براي نشان دادن درستي روش و مقايسه با روشهاي ديگر و دومي براي قابليت انعطاف و براي يك سيستم بزرگ.
 • معمولا در مقاله فصل 4 و 5 براي هر شبيه‌سازي پشت هم مي‌آيد.
 • شبيه‌سازيها بايد بگونه‌اي باشند كه ادعاها و نوآوري‌ها را اثبات كند. در واقع شبيه‌سازي تأئيد روشهاي جديد است.
 • روند انجام شبيه‌سازي يا تست و هدف هر مرحله بيان شود تا اينكه قبل از ارائه نتايج خواننده بداند محقق دنبال چه موضوعي بوده است
13 صفحه2.5 ستون1 ستون0.5 ستون7 اسلايد
فصل پنجم: نتايج و تحليل(Results and Discussion)در اين فصل نتايج حاصل از شبيه‌سازي ارائه شده و تحليل مي‌گردد كه شامل بخشهاي زير است:
 • در هر شبيه‌سازي يا تست، نتايج به صورت شكلهاي واضح به همراه جدول مي‌آيد.(پروژه: براي هر شبيه‌سازي 5 صفحه، مقاله: براي هر شبيه‌سازي 1 ستون، ارائه: 3 اسلايد)
 • تحليل خروجي‌ها و مقايسه آن با كارهاي ديگران انجام گيرد. همچنين اجرايي بودن روش و ميزان صرفه اقتصادي طرح ارائه شده بيان شود(پروژه: براي هر شبيه‌سازي 10 صفحه، مقاله: براي هر شبيه‌سازي 1 ستون، ارائه: 5 اسلايد)
 • نتيجه‌گيري(پروژه: 0.5 صفحه، مقاله: ندارد، ارائه: ندارد)
به نكات زير توجه شود:
 • آوردن تعداد زيادي شكل بدون هيچ يا مقدار كم توضيح اصلا فايده‌اي ندارد.
 • در اين بخش بايد جدولي مبني بر روشهاي مختلف به صورت درصد يا تعريف يك ايندكس انجام گيرد. در واقع مقايسه بايد كمي باشد و نه كيفي.
30 صفحه4 ستون2.2 ستون1.2 ستون8 اسلايد
فصل ششم: نتيجه‌گيري و پيشنهاد(Conclusion)اين فصل شامل بخشهاي زير است:
 • نتيجه‌گيري: خلاصه‌اي از روش انجام شده و نتايج بدست آمده و مزاياي بدست آمده.(پروژه: 2 صفحه، مقاله: 0.5 ستون، ارائه: 1 اسلايد)
 • پيشنهاد براي ادامه كار: پيشنهادهائي كه دانشجويان ديگر مي‌توانند به عنوان تز مطرح كنند و در ادامه اين پروژه است معرفي و مشخص گردد.(پروژه: 2 صفحه، مقاله: ندارد، ارائه: 1 اسلايد)
به نكات زير توجه شود:
 • نتيجه‌گيري بايد بصورت خلاصه و با شرح مزايا و محدوديتهاي روش باشد
 • هر پيشنهاد بايد يك تز ارشد باشد. عنوان كردن كارهائي كه مدت زمان زيادي براي انجام نمي‌خواند پيشنهاد نيست.
 • اگر نكته‌اي براي خودتان مبهم بود، حتما عنوان كنيد كه اين موضوع مبهم است و يا تاكنون بر خودتان معلوم نشده است. اين موضوع مي‌تواند در پيشنهاد به عنوان ادامه كار مطرح شود
 • پيشنهاد كار بايد بر اساس ادامه كار شما باشد و نه مستقل از كار شما
 • اينكه هر كاري را بدون اينكه حتي يك تست كوچك كرده باشيم به عنوان پيشنهاد بياوريم درست نيست. يك تست كوچك كرده و براي ادامه كار به عنوان پيشنهاد مطرح كنيم
4 صفحه0.5 ستون0.5 ستون-2 اسلايد
فصل هفتم: مراجع(Refrences)فهرست مراجع بايد مطابق دستورالعمل دانشگاه و با جزئيات كامل هر مرجع شامل نام نويسنده، عنوان، نام كتاب يا مجله، شماره، صفحات و تاريخ چاپ آورده شود.حداكثر 50 مرحعحداكثر 15 مرحع0.3 ستون0.3 ستون1 اسلايد
فصل نهم: پيوست‌ها(Appendix)پيوستها با شماره بندي و با عنوان آورده شود. معمولا كار با نرم‌افزارها و يا مباحثي كه اثبات آنها در كتب ديگر است در اين قسمت مي‌آيد.به مقدار موردنيازحداكثر 2 ستون---
صفحه چكيده و عنوان انگليسيچكيده، كلمات كليدي و عنوان انگليسي ترجمه شده از مشابه فارسي در انتهاي پايان‌نامه آورده شود.به مقدار موردنياز----
صفحه اول مقالات ارائه شدهصفحه اول مقالاتي كه در كنفرانسها و ژورنالها قبول شده است آورده شود.به مقدار موردنياز---هر مقاله 1 اسلايد

برگشت به فهرست


نكات مهم در پايان‌نامه و اسلايد:

نكات مهم نگارش پايان نامه
 • براي پايان‌نامه‌ نكات زير بايد كاملا رعايت شود و قبل از ارائه به داوران توسط من چك مي‌شود:
  • ابتدا چك مي‌شود كه تمام پايان‌نامه با استفاده از سيستم اتوماتيك Word نوشته شده است يا نه تا ويرايش آن براي دانشجو، استاد راهنما و مشاور و همچنين اصلاحات لازم بعد از دفاع آسان باشد. ضمنا براي راحتي در استفاده از فرمت، مي‌توانيد از پايان‌نامه‌اي كه به صورت نمونه گذاشته شده است استفاده كنيد. نكات زير در اين قسمت چك مي‌شود:
   • فونت‌ها مطابق دستورالعمل دانشگاه انتخاب شوند.
   • شماره فرمول، جدول، شكل و رفرنس بايد اتوماتيك باشد و در متن از شماره‌هاي اتوماتيك استفاده شود.
   • اينتر اضافه نباشد.
   • شماره صفحات در بالاي صفحه سمت راست و در سمت چپ عنوان آن فصل باشد. ضمنا صفحات از مقدمه شروع شود.
   • بيس كليه استايلها Normal باشد.
   • فونت انگليسي 2 درجه كمتر از فونت فارسي باشد.
   • نقطه و ويرگول و ... به كلمه ماقبل خود مي‌چسبند و از كلمه بعد يك فاصله مي‌گيرند.
   • كليه روابط با فرمول‌نويسي نوشته شود و از نوشتن فرمول به صورت متن انگليسي اجتناب شود.
   • فاصله بين خطوط در كل متن با هم برابر باشد.
   • اول هر فصل يك صفحه باشد كه فقط عنوان فصل روي آن باشد.
   • كلماتي مانند "مي‌شود" بايد به همين صورت كه در گيومه است نوشته شود، نه اينكه به صورت "مي شود". يعني بايد بين "مي" و "شود" يك فاصله بدون اندازه بيافتد.
   • مميز در كل پايان‌نامه به صورت / و زيرنويس باشد.
   • فرمت مراجع در مورد يكي بودن حروف بزرگ و كوچك درست باشد.
  • سپس ساختار پاپان‌نامه دقيقا مطابق آنچه كه در بخش قبل گفته شد چك مي‌شود. تمام نكات ارائه شده بايد رعايت گردد.
  • سپس با يك نگاه اجمالي به شكلها و جداول نگاه كرده مي‌شود و از نظر نكات زير چك مي‌شود:
   • فرمت نوشته‌هاي پائين شكلها و بالاي جداول چك مي‌شود.
   • به كيفيت شكلها و جداول و فرمولها توجه مي‌شود.
   • شكلها بايد خوانا، به زبان فارسي، داراي توضيح محورهاي عمودي و افقي باشد.
   • جداول بايد خوانا و با سطر اول توضيح‌دار باشد.
   • جدول و فرمول بايد يا خروجي خودتان باشد و يا مرجع داده شده باشد.
  • سپس مراجع چك مي‌شود. توجه داشته باشيد كه اگر شما مبحثي را بدون مرجع بياوريد بمعني اين است كه كار خودتان است.
  • سپس تمامي جملات پايان‌نامه خوانده مي‌شود و از ديد مفهوم جملات و غلط املائي بررسي مي‌گردد. در اين بخش به نكات زير دقت ميشود:
   • استفاده از كلمات انگليسي در داخل متن فارسي مجاز نيست. بايد كلمه فارسي آن نوشته شده و در صورت نيار كلمه انگليسي در پاورقي بيايد.
   • از ويرگول و نقطه به طور صحيح استفاده كنيد.
   • در متن پايان‌نامه فرمول نمي‌آيد.
  • سپس از نظر مفهومي تز شما چك مي‌گردد. تز بايد كاملا مفهوم و با نكته مشخص بودن نوآوري باشد.
   • تز بايد شامل مقايسه جوابهاي شما با جوابهاي مقالات و ژورنالهاي قبلي باشد. اين مقايسه بايد طوري باشد كه خواننده با داور بدون نياز به ورق زدن و دقت زياد، با جداول و شكلهائي به راحتي اين مقايسه‌ها را ببيند.
   • تعداد شبيه‌سازي‌هاي زياد كمك به مقايسه بهتر مي‌كند.
   • در انتهاي هر فصل يك بخش نتيجه‌گيري از فصل آورده شود و در آن نتايج فصل بصورت خلاصه آورده  شود. چرا كه اين نتايج قرار است در فصلهاي بعدي مورد استفاده قرار گيرد.
   • در بخشهاي اصلي پايان نامه بايد بيشتر كارهاي خود محقق تشريح شود و از توضيح كارهاي تكراري ديگران در جاهايي كه لازم نيست اجتناب شود.
نكات مهم تهيه اسلايد
 • براي ‌اسلايدها نكات زير بايد كاملا رعايت شود و قبل از ارائه در جلسه دفاع توسط من چك مي‌شود:
  • مدت زمان ارائه بايد 20 دقيقه باشد. بنابراين، در قسمت پائين هر صفحه پاورپوينت اطلاعات زير نوشته شود: مدت زمان باقيمانده، تعداد كل اسلايدها، شماره اسلايد جاري، نام و نام خانوادگي، نام دانشگاه.
   • پاورپوينت در حدود 20 اسلايد باشد. پاورپوينت نبايد داراي تعداد صفحات بالا و خالي باشد. بايد از فضاي هر صفحه استفاده حداكثر شود.
   • PowerPoint بايد به صورت اتوماتيك برود، نه اينكه 1000 تا كليك كنيد. قبل ارائه كلي تمرين كنيد. در اينصورت وقت هم كم نمي‌آوريد.
   • فايل ارائه PowerPoint شما بايد به گونه‌اي باشد كه حتي‌الامكان به ماژيك و وايت‌برد و اشاره دست نياز پيدا نكنيد. براي اين منظور، از مربع‌ها يا دايره‌هاي قرمزي كه به صورت انيميشن در صفحه حركت مي‌كنند انجام دهيد.
   • در فايل PowerPoint از فلوچارتهائي كه قسمتهاي مختلف آن بزرگ مي‌شود و روي آن توضيحات مي‌آيد مي‌توان براي فهرست استفاده كرد.
   • سرفصلها به صورت تيتر باشد و ارائه‌دهنده در مورد آن صحبت كند. دقت كنيد بيش از 10 ثانيه در مورد هر تاپيك نوشته شده صحبت نكنيد. ضمنا مجاز نيستيد بيشتر از 10 ثانيه در مورد مطلبي صحبت كنيد كه تاپيك آن در پاورپوينت نوشته نشده است.
   • جملات و فلوچارتهاي نوشته شده در PowerPoint خوانا باشد.
   • براي توضيح هر جدول و يا نموداري، ابتدا عنوان سطرها و ستونها با محورها را توضيح داده و سپس يك سطر و يا يك نقطه از آن را توضيح دهيد. بعد از آن يك مفهوم كلي از نمودار بگوئيد و بعد از آن نقطه يا سطر موردنظر را توضيح دهيد.
   • از رنگهاي مناسب به شدت استفاده کنيد. رنگهاي جيغ يا صفحات کاملا سفيد مناسب نيستند.
   • فرمول زياد نيايد. اگر هم مي‌آيد بايد جملاتي براي مفهوم كلي آن گفته شود.
  • در موقع ارائه به نكات زير دقت شود:
   • طرز قرار گرفتن دانشجو به گونه‌اي باشد كه چشم در چشم حضار و داوران باشد.
   • تن صداي ارائه بايد بگونه‌اي باشد كه اساتيد به خوبي صدا را بشنوند. در عين حال بايد ارائه داراي شور و هيجان باشد. صحبت با يك تن ثابت و صداي آرام و يكنواخت اصلا مورد قبول نيست.
   • ارائه بايد به گونه‌اي باشد كه داور احساس نكند كه شما عجله داريد. تند تند صحبت نكنيد.
   • ارائه روخواني نيست. نوشتن تيترها و توضيح كوچك در مورد آنها است.
   • در موقع ارائه، دست در جيب و يا دست به كمر نايستيد. همچنين نبايد در طول ارائه بنشينيد.
   • در موقع ارائه زياد راه نرويد. همچنين در يك نقطه ثابت ماندن بدون هيچ حركتي درست نيست.
   • جملات بايد رسمي باشند. البته مصنوعي نباشند.
   • در موقع ارائه وارد ريز اطلاعات نگرديد و فقط كلياتي كه ديد بدهد.
   • هميشه حق با داور پروژه است نه شما.
   • يك نسخه از پايان‌نامه حتما همراهتان باشد و فايل PDF آن نيز در كامپيوتر آماده باشد.
   • به سوالات بصورت كامل گوش دهيد و سپس پاسخ دهيد. مقدار زيادي از نمره شما به جواب سؤالات ربط دارد.
   • در مواردي كه جواب را نمي‌دانيد با درخواست توضيح بيشتر از داور، جوابي براي سؤال داور پيدا كنيد. در صورتيكه اصلا جوابي نداريد اعلام كنيد كه جواب را نمي‌دانم.
   • فايلهاي شبيه‌سازي پروژه همراهتان باشد تا اگر لازم شد ارائه دهيد و يا حالت خاصي شبيه‌سازي كنيد.

برگشت به فهرست


نمونه‌هاي پايان‌نامه و پاورپوينت موردقبول:

نمونه خام پايان‌نامه به فرمت docx: اينجا كليك كنيد.
نمونه پايان‌نامه به فرمت pdf(اين فايل 30% موردقبول): اينجا كليك كنيد.
نمونه powerpoint به فرمت ppt(اين فايل 90% مورد تأئيد): اينجا كليك كنيد.
نمونه powerpoint به فرمت pptx(اين فايل 50% مورد تأئيد): اينجا كليك كنيد.
نمونه powerpoint به فرمت ppt(اين فايل 30% مورد تأئيد): اينجا كليك كنيد.

برگشت به فهرست


نكات نوشتن پرو‌پروپوزال صنعتي:

 • تعريف بگونه‌اي باشد که گرفتن همه اطلاعات در فاز اول نباشد. در اين صورت مي‌توان گزارش اول را تحويل داده و منتظر تمام اطلاعات نمي‌مانيد و مي‌توان مبلغ فاز اول را نيز دريافت كرد.
 • فازها طوري تعريف گردند که در هر فاز يک گزارش کامل از آن فاز داده شود و کمتر با فازهاي ديگر تداخل داشته باشد (سير منطقي داشته باشد).
 • تعريف پروژه بگونه‌اي باشد که بتوان سرفصلهاي ريز گزارش را از روي آن معلوم گردد. در واقع انجام پروژه يعني پر کردن اين سرفصلها باشد.
 • گزارش نهائي همراه با آموزش در فاز آخر (فاز 4) پروژه قرار داده شود.

برگشت به فهرست


نكات مربوط به نوشتن گزارش صنعتي:

انتظارات:
 • تمامي نكات گفته شده در بخش نوشتن پايان‌نامه بايد رعايت گردد.
 • در گزارش هر فاز، توضيحي در مورد کل گزارشها و فازهاي مختلف و فاز جاري داده شود.
 • در مورد استفاده از اطلاعات، در ابتدا شناسنامه اطلاعات در حالت کلي بيايد و بعد بحث روي ريز اطلاعات شود.

برگشت به فهرستنكات كلي در مورد مقاله :

چرا مقاله نوشتن سخت است:
 • نياز به دانستن مهارتهاي زيادي مانند: search مقاله، خواندن مقاله، شبيه‌سازي يا كار عملي، تحليل كردن، دادن ايده نو حتي خيلي كوچك، نوشتن مقاله، ترجمه مقاله، تعامل با داوراني كه اصلا نمي‌بينيدشان.
 • برداشت اشتباه از اينكه قسمت اصلي كار شبيه‌سازي است. قسمت اصلي كار تحليل نتايج و نوشتن متن درست فارسي است. نوشتن هر جمله نكات بسيار زيادي دارد. چون هر جمله بايد به جمله قبل و بعد ربط داشته باشد. هدف مشخصي را دنبال كند. به پارگراف بعدي و قبلي ربط داشته باشد.
 • مشكلات چاپ مقاله. چون بعد از همه اينكارها، چند ماه طول مي‌كشد كه مقاله داوري شود و در بعضي موارد حتي بي‌دليل مقاله رد مي‌شود.
مهارتهاي لازم: يكي از نكاتي كه تعداد زيادي از دانشجويان كارشناسي به من مي‌گويند اين است كه مي‌خواهند مقاله بدهند. متأسفانه من تجريه خوبي در اين زمينه نداشتم. البته نه اينكه با دانشجويان كارشناسي نتوان مقاله داد، بلكه بخاطر واحدهاي زياد، وقت كم و كم بودن اطلاعات تخصصي دانشجويان كارشناسي، نوشتن مقاله كار دشواري است. از اينرو تنها كاري كه مي‌توانم بكنم اين است كه به يك دانشجوي كارشناسي ارشد معرفي كنم و با هم كار كنند تا اسم ايشان روي مقاله مستخرج شده قرار گيرد.
 • آشنائي كامل با Word(از بخش Educational Films همين سايت استفاده كنيد).
 • آشنايي كامل با EndNote براي دسته بندي مراجع (از بخش Educational Films همين سايت استفاده كنيد).
 • آشنائي كامل با ساختار مقاله: براي اطلاعات بيشتر اينجا كليك كنيد.
 • آشنائي كامل با Search: براي اطلاعات بيشتر اينجا كليك كنيد.
 • آشنايي با نحوه تهيه خلاصه مقاله براي هر مقاله: براي اطلاعات بيشتر اينجا كليك كنيد.
 • نوشتن مقاله به زبان فارسي.
 • تبديل مقاله به انگليسي

برگشت به فهرست

نكات نوشتن مقاله و پذيرش آن:

نكات مهم در مقاله‌نويسي:

مقاله نويسي كاري بسيار وقت گير و بزرگ بوده كه نياز به بسياري مهارتها دارد و در كتابها و كارگاههاي آموزشي مختلف براي نوشتن مقاله مطالب زيادي وجود دارد. در اين بخش نكات مختصري از نوشتن مقاله آورده شده است.

 • مشخصات ظاهری مقاله باید حاوی نکات زیر باشد:
   • فونت‌ها و شماره صفحات مطابق دستورالعمل ژورنال مربوطه باشد.
   • شماره فرمول، جدول، شكل بايد اتوماتيك باشد و در متن از شماره‌هاي اتوماتيك استفاده شود.
   • مراجع با نرم افزار EndNote باشد.
   • اينتر اضافه نباشد.
   • بيس كليه استايلها Normal باشد.
   • نقطه و ويرگول و درصد (%) و ... به كلمه ماقبل خود مي‌چسبند و از كلمه بعد يك فاصله مي‌گيرند.
   • كليه روابط با فرمول‌نويسي نوشته شود و در متن فرمول به صورت متن انگليسي نوشته شود.
   • فاصله بين خطوط در كل متن با هم برابر باشد.
 • نکات مربوط به جداول و اشکال:
  • فرمت نوشته‌هاي پائين شكلها و بالاي جداول چك مي‌شود.
  • به كيفيت شكلها و جداول و فرمولها توجه مي‌شود.
  • شكلها بايد خوانا، به زبان انگلیسی، داراي توضيح محورهاي عمودي و افقي باشد.
  • جداول بايد خوانا و با سطر اول توضيح‌دار باشد.
 • فقط نام دانشجو، استاد راهنما و استاد مشاور در مقاله می آید و دانشجو حق اضافه کردن اسم هیج شخصی را به مقاله ندارد.
 • مراحل ارسال مقاله: كنفرانس، ISI Listed سپس ISI با IF بالا و در آخر IEEE.
 • اگر به يك ايده رسيديد سريع مقاله كنيد حتي شده با شبيه‌سازيهاي بسيار سريع و سطحي، در واقع ابتدا اولين مقاله را بدهيد و در ادامه مقاله‌هاي بعدي را با شبيه‌سازيهاي بسيار قويتر. چون اصل موضوع مهم است نه اينكه جواب كامل بدست آوريد. ضمنا در نظر داشته باشيد که هر چقدر شبيه‌سازيهاي دقيقي انجام دهيد، بعد از چند ماه متوجه مي‌شويد که تعداد زيادي اشکال در آن وجود دارد. پس وسواس در شبيه‌سازي را کنار بگذاريد.
 • تمام پاراگرافها و جملات يك مقاله بايد يك هدف را دنبال كند و آن نوآوري كار شما و تفاوت كار شما با باقي تحقيقات است.
انگليسي كردن مقاله فارسي:
 • : پس از چك شدن ساختار مقاله 2 حالت وجود دارد:
  • دانشجو خودش قادر به انگليسي كردن مقاله است: در اينصورت ابتدا من انگليسي را تصحيح مي‌كنم و بعد از تأئيد دانشجو، من با استاد زبان چك مي‌كنم.
  • دانشجو نمي‌تواند انگليسي كند: در اينصورت ابتدا من دست‌نويس ترجمه را به دانشجو مي‌دهم. دانشجو اين دست‌نويس را تايپ كرده و پس از قراردادن شكلها و جدولها، مقاله انگليسي را براي من مي‌فرستد. سپس من با استاد زبان چك مي‌كنم.
  براي ترجمه و چك كردن آن بايد متن مقاله با Word به همراه اصل رفرنسها با صفحه خلاصه براي هر مقاله آماده باشد و براي من ارسال گردد.
 • جديدا به خاطر كشورهاي شرقي كه مباحث خوبي را در مقالات مطرح مي‌كنند ولي در زمينه ترجمه مقاله به انگليسي مشكلاتي دارند، سايتهائي وابسته به ژورنالهاي معتبري مانند IEEE و Elsevier تشكيل شده‌اند كه با فرستادن مقاله با انگليسي مشكل‌دار به آنها، كليه مشكلات گرامري و اصطلاحي و ... را تصحيح مي‌كنند.
Submit مقاله:
 • معمولا همه ژورنالها يك سايت دارند كه ثبت مقاله و روند داوري و جوابدهي بصورت سيستمي است.
 • برخي ژورنالها و كنفرانسها بايد مقاله ايميل شود.
 • سعي نکنيد که با زدن اسم يکديگر در مقاله‌ها، تعداد مقالات خودتان را زياد کنيد. در واقع اگر اسم شما روي مقاله‌اي باشد که از آن اطلاعي نداريد و يا در زمينه کاري شما نيست، ارزشي ندارد و در جاهائي ممکن است از اعتبار شما بکاهد.
 • از دانشجويان عزيز تقاضا مي‌گردد اسم من را در مقاله‌اي که من خوب نخوانده باشم و يا در جريانش نباشم نزنند.
 • ژورنالهاي خوب و با اعتبار براي چاپ مقاله پولي دريافت نميكنند ولي برخي ژورنالها پولي براي چاپ دريافت ميكنند كه نصف آنرا من خواهم داد و نصف ديگر دانشجو.
 • پول مربوط به رجيستر مقاله در كنفرانس اينگونه داده مي‌شود كه اگر دانشگاه پولش را داد، دانشجو لازم نيست پولي بدهد. اگر دانشگاه پولش را نداد و من خواستم سفر را بروم نصف پولش را مي‌دهم و اگر نخواستم بروم و دانشگاه هم پولش را نداد دانشجو بايد تمام پول را بدهد. ضمنا در مواردي كه اول بودن اسم من منجر به پرداخت هزينه‌ها از طرف دانشگاه است، اسم من اول قرار مي‌گيرد، در غير اينصورت اسم دانشجو اول است.
جواب دادن به Revise:

معمولا پس از داوري مقاله، داوران تعدادي سوال مطرح ميكنند كه بايد پاسخ آنرا تهيه كنيد. در اين موارد:

 • به تمامي سوالهاي داور مربوطه بايد در متن مقاله توضيح داده شود.
 • جواب مبني بر اينكه وقت نداريم يا واضح است يا توجيه، اصلا قابل قبول نيست.
 • در جواب داور بايد تمامي تصحيحات دقيقا آدرس‌دهي شود تا داور بتواند آنها را پيگيري كرده و نظر نهائي بدهد.

برگشت به فهرست


Search:

نكات كلي:
 • مقالات انتخاب شده بايد ژورنال باشند و كمتر كنفرانس.
 • تاريخ مقالات انتخاب شده بايد از 2010 به بعد باشد. هر چه تاريخ جديدتر بهتر.
 • براي serach در google از آدرس http://scholar.google.com استفاده كنيد. در كنار search ها در اين صفحه، ورژنهاي مختلفي مي‌آيد كه با بازديد آنها معمولا اصل مقاله را مي‌توان تهيه كرد.
 • يك راه ديگر براي گرفتن اصل مقاله، Email زدن به نويسندگان است. ايمل نويسندگان معمولا در زير اسم و يا انتهاي صفحه اول و يا در انتهاي مقاله موجود است.
 • در گرفتن مقالات به مرتبه اهميت آنها دقت كنيد، اول IEEE بعد ISI بعد ژورنال خارجي و ....
 • براي انتخاب مقاله از مقالات، كافي است خلاصه و نتيجه‌گيري خوانده شود. در ايصورت معلوم مي‌شود كه مقاله به درد كار شما مي‌خورد يا نه.
 • در انجام پروژه دانشجويان كارشناسي و يا پروژه درس دانشجويان كارشناسي ارشد مي‌توان شبيه‌سازي يكي از مقالات را در نظر گرفت.
Search ژورنالهاي ISI:
 • Search در scholar google.
 • IEEE (دقت شود Transaction ها همگي ژورنال هستند، خصوصا به early access ها توجه ويژه شود).
 • براي دانلود فيلم آموزشي Search مقاله در IEEE مي‌توانيد از صفحه Educational Films استفاده کنيد.
 • Elsevier (مقالات Elsevier همگي ژورنال هستند).
Search ژورنالهاي غير ISI خارجي:
 • Search در scholar google.
Search ژورنالهاي داخلي:
 • Search در google.
 • Search در سايتهاي ژورنالهاي داخلي.
 • search در سايت SID.ir كه تقريبا همه ژورنالها را دارد.
Search كنفرانسهاي خارجي:
 • Search در scholar google.
Search كنفرانسهاي داخلي:
 • Search در google.
 • Search در سايتهاي كنفرانس مهندسي برق و توزيع و بين‌المللي.
Search پايان‌نامه‌هاي خارجي:
 • Search در proquest (تزهاي MSc و PhD دانشگاه‌هاي آمريكا).
 • Search در google.
 • Search در سايتهاي دانشگاه‌هاي خارج.
Search پايان‌نامه‌هاي داخلي:
 • Search در سايت irandoc.ac.ir.
 • Search در google.
 • Search در سايتهاي دانشگاه‌هاي ايران.
search كتاب:
 • www.gigapedia.com
 • books.google.com
search پروژه‌هاي پژوهشي صنعت برق ايران:
 • www.crep.org

برگشت به فهرست


نوشتن خلاصه مقاله:

بر روي هر مقاله يک برگ A4 قرار مي‌دهيد و مطالب زير را بر روي آن بنويسيد(تمام نوشته ها بصورت تيتروار باشد.):
 • عنوان
 • نام ژورنال يا كنفرانس
 • تاريخ
 • كشور
 • نويسندگان
 • خلاصه‌اي از نوآوري های انجام شده در اين مقاله در 3 جمله (که در قسمت خلاصه و انتهاي مقدمه و نتيجه‌گيري وجود دارد)
 • شرح مشکل در 5 جمله
 • پايه‌هاي علمي کارهای انجام شده از قبيل استفاده از فرمول های مداري، استفاده از معادلات حالت، استفاده از شبیه سازی و غیره در 3 جمله.(که در شرح مقاله و بيان مسئله قرار دارد)
 • case study ها در 4 جمله (نرم افزارهاي مورد استفاده و سيستم شبيه سازي شده)
 • روشهاي تحليل (که در قسمت انتهاي شبيه‌سازيها قرار دارد)
 • كارهاي ديگران هر کدام يک خط (که در مقدمه قرار دارد) و با توضيح رفرنسها بصورت هر كدام يك خط انجام مي‌شود
 • در پشت صفحه A4 جملاتي كه از نظر ساختار انگليسي خوب هستند بنويسيد تا بتوان در انگليسي كردن استفاده كرد.

برگشت به فهرستموارد نياز براي رفتن به خارج:

موارد موردنياز:
 • زبان انگليسي.
 • معدل بالا.
 • مقاله.
مراحل:
 • گرفتن نمره تافل و GRE.
 • پر كردن فرمهاي دانشگاه و ارسال رزومه براي گرفتن پذيرش و اتمام پروسه.
 • صحبت با اساتيد به صورت ايميل براي گرفتن fund.
نكات مهم:
 • برعكس آنچه تصور مي‌شود مقاله مهمترين پارامتر است، مهمترين پارامتر زبان و بعد از آن معدل است.
 • در صورتيكه زبانتان خوب باشد و معدلتان پائين باشد، مي‌توانيد با مقاله آنرا جبران كنيد.
 • دوره‌هائي كه از كارشناسي به دكتري است را نيز مد نظر قرار دهيد.

برگشت به فهرستحداقل انتظار از دانشجوي ارشد:

انتظار مي‌رود اين اطلاعات را در دوره كارشناسي داشته باشيد:
 • نرم‌افزارهاي پايه‌اي مانند word، Excel و PowerPoint به صورت حرفه‌اي.
 • نرم‌افزارهاي قدرتي مانند PSCAD، Digsilent، ETAP، EMTP و ...
 • نرم‌افزارهاي رياضي مانند MATLAB و Mathematica.
 • نوشتن يك متن درست با پاراگراف و جملات درست به فارسي و انگليسي.
 • search‌ مقاله و تفاوت كنفرانس و ژورنال و ...
 • خواندن‌ مقاله و تهيه خلاصه مقاله.
 • شبيه‌سازي و گرفتن خروجي‌ها بدون تحليلهاي زياد.
انتظار مي‌رود اين كارها را در دوره كارشناسي‌ارشد بتوانيد ياد بگيريد:
 • تحليل خروجي‌ها.
 • دادن ايده نو.
 • نوشتن مقاله.

برگشت به فهرستشرائط من براي دانشجويان ارشد:

شرائط من: اگر مي خواهيد دانشجوي ارشد من شويد لطفا با چشم و گوش باز و حواس جمع مطالب زير را قبول کنيد:
 • هر هفته جلسه اي با حضور بنده و تمامي دانشجويان برگزار خواهد شد كه در آن روند كار هر دانشجو بررسي ميشود.
 • يک برگه به شما داده مي‌شود و در جلسه‌اي که هر هفته بايد در آن شرکت کنيد به همراه داشته باشيد.
 • هر دانشجويي که از طرف من با شما تماس گرفت جواب سوالاتش را مي‌دهيد و با هر کدام از دانشجويان من که تماس گرفتيد موظف هستند جواب شما را بدهند.
 • اگر به مشكلي برخورد كرديد سريعا به من بگوئيد تا راه‌حل پيدا كنيم، چه مشكل فني، چه كاري و ...نگذاريد مشكلات زمان را از بين ببرد.
 • كارها را جلوجلو انجام دهيد، نگذاريد دير انجام دادن كار استرسهاي تمام شدن زمان را ايجاد كند. تا جاي ممكن كارها را خودتان پي‌گيري كنيد و به استاد راهنما نسپريد، حتي اگر خودشان خواستند، تلفنها و پي‌گيري با خودتان
 • براي تمام درسهائي كه در دانشگاه مي‌گيريد پيش استاد مربوطه رفته و پروژه‌اي در راستاي پروژه اصلي با استاد درس بر مي‌داريد و اعلام مي‌كنيد كه در راستاي اين پروژه مقاله مي‌دهيد. اينكار 2 حسن دارد. اولا نمره درستان بالاتر مي‌شود. ثانيا در حين اينكه روي پروژه درس كار مي‌كنيد، پروژه اصلي هم جلو مي‌رود.
 • تهيه پروپوزال بايد بسيار با دقت و وسواس كامل باشد. يعني قسمتهاي مختلف موجود در پروپوزال كاملا با دقت پر شود.
 • شرط دفاع دادن حداقل يك ISI و رساندن آن به قبولي و يا قبولي با تغييرات جزئي است.
 • دانشجو بايد وقت خود را طوري تنظيم كند كه 2 هفته قبل از امضاي برگه كفايت پايان‌نامه، يك فايل اتوماتيك پاورپوينت براي من بفرستد. سپس يك هفته بعد از آن، پيش دفاع مقابل من و دانشجويان ارشد ديگر و يك استاد داخلي داشته باشد. بعد از گذراندن اين مراحل مي‌تواند امضاي كفايت پايان‌نامه را بگيرد و دفاع كند.
 • داوران انتخاب شده براي دفاع تز از سخت‌گيرترين داورها خواهند بود.
 • در جلسه دفاع، اصلا حرفي از طرف من مبني بر دفاع از دانشجو زده نخواهد شد و فقط در آخر يك جمع‌بندي بر نظرات داورها خواهم داشت.

 

برگشت به فهرستمراحل كار در پروژه كارشناسي ارشد:

مرحله توضيح
انتخاب کلي موضوع ارشد:
 • تعيين موضوع كلي توسط من يا با پيشنهاد شما.
 • پروژه‌هاي مدنظر اينجانب در راستاي مطالعات شبكه يا مايکروگريد ميباشد.
 • دانشجوياني که مي‌خواهند در خارج از کشور ادامه تحصيل دهند بهتر است در زمينه مايکروپريد کار کنند.
 • تعدادي پروژه صنعتي موجود است، دانشجوياني که دوست دارند در اين زمينه کار کنند توجه کنند که کار زيادي مي‌برد و هزينه‌اي داده نمي‌شود. اما مزاياي کار در اين بخش آن است که اولا مطالب زياد و صنعتي ياد مي‌گيرند و ثانيا با محيط‌هاي کاري آشنا مي‌شود.
خواندن پايان‌نامه‌هاي مشابه:
 • ابتدا با فصل‌هاي پايان نامه آشنا مي‌شويد. بخش‌هاي مختلف پايان نامه را مي‌توانيد در اينجا ببينيد.
 • با توجه به موضوعي که انتخاب کرده ايد، Pdf پايان نامه يا سمينار دانشجوياني که در دسته بندي شما قرار دارند را از من مي‌گيريد و مطالعه مي‌کنيد.
 • در صورت لزوم با جستجوي پايان نامه ها مطابق آنچه در بخش جستجو آمده است ميتوان كارهاي مشابه در داخل و خارج را نيز مطالعه كرد.
جستجو و انتخاب مقاله
 • ابتدا با بخش هاي مختلف مقاله آشنا شويد. بخش‌هاي مختلف مقاله را مي‌توانيد در اينجا ببينيد.
 • قبل از انجام اين مرحله بدانيد که بدون تسلط کامل بر Reading به هيج‌وجه نمي‌توانيد در اين بخش موفق شويد. ترجمه کردن مقاله و ... کارهاي بيهود‌ه‌اي است که فقط زمان شما را مي‌گيرد. بايد بتوانيد مقاله را به صورت انگليسي و روان بخوانيد
 • براي ديدن نحوه جستجوي مقالات اينجا كليك كنيد.
 • از مقالاتي که جستجو مي‌کنيد چكيده (Abstract) هر کدام را مي‌خوانيد و حداقل 5 مقاله كه موضوع آنها مرتبط با كارتان است را انتخاب مي‌کنيد.
 • توجه داشته باشيد كه انتخاب تعداد مقالات زياد باعث ميشود كه نتوان كار را جمع كرده و وقت زيادي ميگيرد. پس سعي كنيد مقالات بسيار جديد از ژورنالهاي معتبر را انتخاب كنيد تا سريع به كارهاي انجام شده و نوآوري هاي احتمالي برسيد.
نوشتن خلاصه مقاله
 • در اين بخش لازم است خلاصه مقالات انتخاب شده را بنويسيد.
 • براي ديدن نحوه تهيه خلاصه مقاله اينجا كليك كنيد.
انتخاب مقاله يا مقالات اصلي
 • تهيه جدول: جدولي كه در جهت افقي مقالات و در جهت عمودي كارهاي انجام شده است و هر خانه خالي با يك توضيح كامل مي‌شود.
 • خلاصه مقاله را به من نشان مي‌دهيد و از بين آنها يک يا چند مقاله انتخاب مي‌شود.
شبيه سازي مقاله و تحليل خروجي ها
 • ابتدا بايد با نرم افزار‌هاي رياضي مانند MATLAB و Mathematica، نرم افزراهاي قدرتي مانند PSCAD، DigSilent و EMTP آشنا باشيد.
 • با روش هاي خطايابي (Debugging) نرم افزارها آشنا باشيد.
 • سپس از سيستم موجود در مقالات جهت شروع كار استفاده ميكنيد.
 • شبيه سازي از يك سيستم ساده (مثلا با مدل ساده برخي اجزا) شروع شده تا به سيستم اصلي برسد.
 • بعد از شبيه سازي بايد خروجي‌ها تحليل شده و تسلط كامل به سيستم پيدا شود.
دادن ايده نو
 • بعد از تسلط كامل به موضوع امكان دادن ايده نو وجود خواهد داشت.
 • مي‌توانيد براي دادن ايده نو اطلاعات شبيه سازي و مقالات را براي من بياوريد تا بتوانيم ايده نو بدهيم.
نوشتن و تصويب پروپوزال
 • نوشتن پروپوزال طبق فرمت دانشگاه بصورت دقيق
 • پيگيري تصويب گروه
 • پيگيري تصويب دانشكده
 • پيگيري خريد تجهيزات مورد نياز از بودجه اختصاصي براي دانشجويان ارشد
 • نوشتن طرح پژوهشي با همكاري اينجانب جهت خريد تجهيزات براي تستهاي عملي
شبيه سازي و تحليل نتايج ايده ارائه شده
 • حتي المکان از اعداد و شبکه‌هاي واقعي استفاده شود.
 • در مرحله شبيه‌سازيها آنچه كه مهم است اين است كه هر نمودار و جواب بايد تحليل گردد. اين بدان معني است كه پشت هر عدد و يا نموداري سؤال كنيد چرا اينگونه شد. اگر اينطوري پيش نرويد، نه مي‌توانيد ژورنال تهيه كنيد و نه دفاع خوبي خواهيد داشت و نه پروژه به خوبي و سرعت تمام مي‌شود. در واقع تنها فرق اساسي شما با دانشجوي كارشناسي، تحليل جوابهاي بدست آمده است.
نوشتن مقاله
 • براي ديدن نكات كلي در مورد مقاله اینجا كليك کنید.
 • جهت آشنایی با نحوه نوشتن، ارسال براي ژورنال و گرفتن پذيرش اینجا كليك کنيد.
 • پس از پذيرش و چاپ مقاله ميتوان با خاطر آسوده جهت نوشتن پايان نامه و دفاع آماده شد.
نوشتن پايان نامه (thesis)
 • خواهشا توجه شود که فرهنگ نوشتن تز را داشته باشيد. اين بدان مفهوم است که شما نمي‌توانيد در مدت زمان کمي تز خود را بنويسيد. معمولا دانشجويان در نظر مي‌گيرند که 2 هفته‌اي تز را مي‌نويسند و وقتي تزي به من مي‌دهند که اصلا از نکات گفته شده تبعيت نمي‌کند شروع به گفتن جملاتي مانند اينکه من بايد زود دفاع کنم و يا اين اصول مهم نيست و ... مي‌کنند. بجاي اين صحبت‌ها بهتر است چيزي در حدود 3 ماه را براي نوشتن تز در نظر بگيريد.
 • ابتدا با فصل‌هاي پايان نامه آشنا مي‌شويد. بخش‌هاي مختلف پايان نامه را مي‌توانيد در اينجا ببينيد.
 • در اين بخش آشنایی كامل با Word و سيستم اتوماتيك آن و همچنين نرم افزار EndNote نياز است. برای دیدن فیلم های آموزشی مربوطه می توانید از قسمت Educational Films استفاده کنيد.
 • نمونه پایان نامه و نمونه خام پایان نامه که استایلهای مورد نیاز در آن می باشد را در اينجا ببينيد.
 • نكات مهم نوشتن پایان نامه را در اينجا ببينيد.
تهيه اسلايد و دفاع از پايان نامه
 • ساختار و فصلهاي يك اسلايد را مي‌توانيد در اينجا ببينيد.
 • نمونه پاورپویت مناسب را می توانید در اينجا ببينيد.
 • مي‌توانيد از سايت prezi.com استفاده کنيد.
 • نكات مهم تهيه اسلايد و نحوه دفاع از پايان نامه را در اينجا ببينيد.
تحويل مدارک پس از دفاع موارد زير به اينجانب تحويل مي‌گردد و پس از آن نامه تسويه حساب امضا مي‌شود:
 • فايل pdf و Word پايان نامه اصلاح شده نهايي
 • فايل pdf و Word پروپوزال
 • فايل اسلايدهاي ارائه شده
 • فايلهاي شبيه سازي پايان نامه
 • يك فايل pdf كه در آن كليه فايلهاي شبيه سازي شده معرفي و نحوه اجراي شبيه سازي به ترتيب اجراي فايلها، چگونگي تغيير ورودي ها و ... به نحوي كه دانشجويان بعدي بتوانند از آنها استفاده كنند.